SULO  neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Het is daarom belangrijk voor ons om uw gegevens te beschermen, die verzameld kunnen worden tijdens uw bezoek aan onze website De wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw gegevens zijn te vinden in de basisverordening gegevensbescherming en de federale wet op de gegevensbescherming.

De verantwoordelijke instantie overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO) van de EU is de

SULO Deutschland GmbH
Bünder Str. 85
D-32051 Herford
Tel.: +49 5221 598-01
E-Mail:

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming" of op .

SULO Deutschland GmbH neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Het is daarom belangrijk voor ons om uw gegevens te beschermen, die verzameld kunnen worden tijdens uw bezoek aan sulo.com. De wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw gegevens zijn te vinden in de basisverordening gegevensbescherming en de federale wet op de gegevensbescherming.

SULO Deutschland GmbH neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Het is daarom belangrijk voor ons om uw gegevens te beschermen, die verzameld kunnen worden tijdens uw bezoek aan sulo.com. De wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw gegevens zijn te vinden in de basisverordening gegevensbescherming en de federale wet op de gegevensbescherming.

De verantwoordelijke instantie overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de EU-verordening gegevensbescherming (DS-GVO) is SULO Deutschland GmbH, Bünder Str. 85, D-32051 Herford, tel.: +49 5221 598-01, e-mail: . U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming" of op .

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze site en hoe deze worden gebruikt. Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via .
U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van onwettig gebruik van gegevens. Dit is:

 

Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail:

 

Servergegevensverzameling

Wanneer u onze site bezoekt, worden automatisch verschillende serverstatistieken opgeslagen, die uw browser doorstuurt naar de server van onze provider. Deze zijn:
- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan kwam
- browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO):
In beginsel hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze gegevensverzameling. Dit is hier uitzonderlijk feitelijk niet mogelijk, omdat anders het gebruik van de site onmogelijk zou zijn.

 

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Algemeen

Voor zover u ons persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, enz. hebt verstrekt, gebruiken wij deze gegevens om uw vragen te beantwoorden, u te adviseren en de met u gesloten overeenkomsten af te wikkelen en voor de technische administratie. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden of op andere wijze doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract, indien dit noodzakelijk is voor de facturering of indien u vooraf uw toestemming heeft gegeven. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst, zie uw rechten als betrokkene.

 

Verwerking van contracten

In het kader van met u gesloten contracten verzamelen en bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens, bijv. naam, adres, met het oog op de afwikkeling van het contract, bijv. ook voor de facturering. De gegevens worden aan de banken doorgegeven in het kader van de facturering. De factureringsgegevens worden doorgegeven aan het belastingkantoor en de belastingdienst in het kader van de belastingwetgeving. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van de gegevens is Art. 6 I (b) DSGVO in de context van contractverwerking. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens aan het belastingkantoor en de belastingdienst is artikel 6 I, onder c), DSGVO. Het wissen van deze gegevens vindt plaats na het verstrijken van de toepasselijke wettelijke bewaarplicht. Voor zover wij niet onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplichten, worden de gegevens gewist wanneer het doel ophoudt te bestaan.

 

Contactformulier en aanvraag per e-mail

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, verzamelen en bewaren wij de naam en het e-mailadres om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden ons per e-mail toegezonden.
Als u ons per e-mail een contactverzoek stuurt, verzamelen en bewaren wij het e-mailadres en de gegevens in de e-mail. De rechtsgrondslag is Art. 6 I (a) DSGVO, aangezien u instemt met de bovengenoemde verwerking van uw gegevens wanneer u het formulier gebruikt en ons een e-mail stuurt. De gegevens worden gewist wanneer het doel van de opslag niet meer van toepassing is, d.w.z. na beantwoording van uw e-mail/contactformulier of wanneer de kwestie in verband met de vraag definitief is opgelost. In dit verband zijn de wettelijke bewaringstermijnen van toepassing in geval van aanvaarding van een mandaat. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming plaatsvindt.
Voor het recht op verwijdering en informatie, zie uw rechten als betrokkene.

 

(Online) toepassingen

Wanneer u bij ons solliciteert, worden uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, door ons verzameld en opgeslagen voor de duur van de selectieprocedure. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt door gemachtigde personen van de personeelsdienst of de directie voor verwerking in het kader van de selectieprocedure. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.
Indien u ons een ongevraagde sollicitatie stuurt via ons algemene contact e-mail adres, kan de inhoud van uw sollicitatie e-mail door onbevoegd personeel worden bekeken. De sollicitatiedocumenten moeten onmiddellijk ongeopend naar de personeelsdienst worden doorgestuurd en de inkomende en doorgestuurde e-mails moeten worden gewist. Indien u dit wenst uit te sluiten, gelieve ons telefonisch te contacteren alvorens uw spontane sollicitatie in te dienen, zodat wij u de contactgegevens van de juiste contactpersoon kunnen bezorgen.

De rechtsgrondslag is Art. 6 I (a) DSGVO, aangezien u bij het verzenden van de sollicitatiedocumenten instemt met de bovenvermelde verwerking van uw gegevens.
Verwijdering vindt plaats wanneer u uw toestemming voor het gebruik van deze gegevens intrekt, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, tenzij wettelijke bewaartermijnen tussenbeide komen. In deze gevallen komt blokkering in de plaats van verwijdering. Anders worden de sollicitatiedocumenten na een periode van 3 maanden volgend op het einde van de selectieprocedure verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het bewaren van uw sollicitatiegegevens voor toekomstige advertenties.
U hebt te allen tijde het recht van toegang tot en bezwaar tegen uw door ons opgeslagen gegevens, zie uw rechten als betrokkene.

 

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw internetbrowser (bijv. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari enz.) of door deze op uw computer (d.w.z. uw besturingssysteem) wanneer u onze site bezoekt. Met behulp van de cookie, die een bepaalde tekenreeks bevat, herkent onze website uw internetbrowser wanneer u deze opnieuw oproept. Wij gebruiken onze eigen cookies, zogenaamde sessiecookies.
In het bijzonder gebruiken wij de volgende cookies:
- "PHPSESSID" (de PHP-sessie die door de server wordt vereist).
- "qtrans_front language" dit slaat de laatst ingestelde taal voor de gebruiker op, zodat hij of zij bij een later bezoek ook direct bij dezelfde taalkeuze uitkomt.
De rechtsgrondslag is artikel 6 I, onder f). Ons rechtmatig belang vloeit voort uit het feit dat wij alleen de toegankelijkheid van de pagina voor u vergemakkelijken met de voornoemde cookies, daarbij geen trackinggegevens verzamelen en er dus geen sprake is van een inbreuk op uw persoonlijke rechten en fundamentele vrijheden.
U kunt de acceptatie van cookies in uw webbrowser uitsluiten. Dit kan echter afbreuk doen aan de functionaliteit van de site. Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene, zie hieronder.
Deze cookies zijn slechts geldig voor de duur van uw browsersessie en worden verwijderd wanneer u uw bezoek aan onze site beëindigt.

 

Rechten van de betrokkene

Informatie rechten
U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. U kunt informatie opvragen over het volgende. Wij moeten de informatie binnen een maand verstrekken:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4. de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. Wij wijzen erop dat dergelijke geautomatiseerde besluitvormingsprocessen niet van onze kant plaatsvinden.

(9) of de u betreffende persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

 

Recht op rectificatie

U hebt het recht ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

 

Recht op wissen

Recht op wissen

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen en wij zijn verplicht om deze gegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6 I, onder a), was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens die zijn verzameld op basis van onze legitieme belangen zoals uiteengezet (bijv. Google Analytics) op grond van artikel 21 I van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in het kader van direct marketing op grond van artikel 21 II van de GDPR.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt, bijvoorbeeld zonder toestemming of zonder gerechtvaardigde belangen.
(5) Het wissen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons door het recht van de Unie of het Duitse recht is opgelegd.
(6) De gegevens zijn verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij die u als minderjarige worden aangeboden overeenkomstig art. 8 ADSGVO.
Indien wij persoonsgegevens over u hebben gepubliceerd en wij om een van de bovengenoemde redenen verplicht zijn deze te wissen, zullen wij de bedrijven op wier websites de gegevens zijn gepubliceerd, op passende wijze informeren over uw verzoek tot wissen en uitleggen dat u, als betrokkene, ons hebt verzocht alle links naar deze gegevens te wissen en alle kopieën of reproducties te verwijderen.

 

Uitzonderingen

Het recht om gegevens te wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is om
(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het Duitse recht, bijvoorbeeld in het kader van fiscale bewaarplichten, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel. Art. 9 II, onder h) en i), en art. 9 III DSGVO;
(4) voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid I, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), voor zover het recht om gegevens te wissen de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig kan schaden; of
(5) om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, bv. in gerechtelijke procedures.
Recht op beperking van gegevensverwerking
U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
(1) Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,
(2) Indien de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
(3) Indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
(4) Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van onze legitieme belangen zoals uiteengezet (bijv. Google Analytics), zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw rechten.
Indien de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde gronden is beperkt, mogen deze persoonsgegevens - afgezien van opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon (GmbH, AG, enz.) of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een Lid-Staat.

Indien u een beperking van de verwerking hebt verkregen, zullen wij u daarvan in kennis stellen voordat de beperking wordt opgeheven.

Verplichting tot kennisgeving

Indien u gebruik hebt gemaakt van het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze correctie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op meeneembaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een ander bedrijf over te dragen, op voorwaarde dat.
(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid I, DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid I, onder b), DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere onderneming te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6 I, onder e) - verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang - of f), van de GDPR - verwerking die plaatsvindt voor ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld in het geval van online marketing; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
Wij zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor de verwerking voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Contactpersoon voor de rechten van de betrokkene
Indien wij u niet in staat stellen uw rechten in het kader van de verwerking rechtstreeks uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via of per post op het in het impressum vermelde adres.

Gegevensbeveiliging
Wij maken gebruik van de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste niveau van encryptie dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. In de regel is dit 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd is, kunt u zien aan het gesloten sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken, met name om wijzigingen in de wetgeving of de jurisprudentie te weerspiegelen. Wij raden u daarom aan onze site regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop wij uw gegevens beschermen en verwerken.

Mei 2018

We zijn hier voor jou!

Contacteer ons
alt : External Link